Regulamin sprzedaży

R E G U L A M I N

sprzedaży internetowej wydawnictw Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży wydawnictw (książek i czasopism) Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Sprzedającym – Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.    2014 r. poz. 827) jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą: 00-337 Warszawa, ul. Bartoszewicza 1B, lok. 17, zarejestrowany w rejestrze instytutów naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod nr RIN - I – 30/98, posiadający nr identyfikacji podatkowej NIP 525-00-12-159 oraz nr statystyczny REGON 000326210, adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl, tel. (22) 826-76-88. Sprzedaż prowadzi Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN      z siedzibą w Warszawie, ul. Jaracza 6, lok.12, tel. (22) 827-17-41, adres e-mail: sow@ispan.waw.pl.
 3. Klientem – Konsumentem w rozumieniu powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie dalszej odsprzedaży wydawnictw.
 4. Klient, wyrażając wolę zakupu wydawnictw i dokonując rejestracji w sklepie internetowym Sprzedającego, wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.
 5. Cena wydawnictwa, o której informowany jest Klient wyrażający wolę zakupu, jest ceną brutto zawierającą podatek VAT. Jeśli zakup dotyczy wersji tradycyjnej, papierowej, a wydawnictwo ma być dostarczone na adres podany przez Klienta, do ceny wydawnictwa zostaje doliczony koszt przesyłki przedmiotu umowy drogą pocztową.
 6. Sposób i termin zapłaty za dostawę jest następujący: Klient, składając zamówienie, dokonuje płatności przelewem albo kartą płatniczą, lub wybiera opcję „wysyłka za zaliczeniem pocztowym”, płacąc w chwili otrzymania zamówionego towaru.
 7. Termin i sposób realizacji umowy przez Sprzedającego jest następujący: Klient składa zamówienie w sklepie internetowym za pośrednictwem aktywnego formularza             i wybiera formę płatności. Przyjęcie zamówienia zostaje potwierdzone przez Sprzedającego − w tym momencie umowa między Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta, po stronie Klienta powstaje obowiązek zapłaty za towar. Sprzedający w ciągu 10 dni od daty wpłynięcia pieniędzy na konto IS PAN wysyła zamówiony towar pocztą.
 8. Sprzedający jest świadom obowiązku dostarczenia przedmiotu umowy bez wad. Jeśli jednak zachodzi okoliczność uzasadniająca złożenie reklamacji, to tryb jej rozpatrywania jest następujący: w ciągu 14 dni od dnia dostawy Klient może złożyć reklamację na ręce kierownika Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego. Odwołanie od decyzji kierownika rozpatruje Zastępca Dyrektora IS PAN ds. ogólnych.
 9. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrywania reklamacji ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia jego żądań poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku do sądu polubownego: wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.uokik.gov.pl. Na tejże stronie dostępny jest wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich.
 10. Zgodnie z art. 27–30 ustawy o prawach konsumenta Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny. W myśl art. 38 pkt. 10 powołanej ustawy prawo odstąpienia nie przysługuje jednak nabywcy czasopism, chyba że umowa dotyczy prenumeraty.
 11. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy koszty zwrotu przedmiotu umowy ponosi Klient. Zwrot przedmiotu umowy, o ile został przez Sprzedającego wysłany Klientowi przed odstąpieniem Klienta od umowy, powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej Instytutu Slawistyki PAN.

  

 

  

Warszawa, dnia 31.01.2015.

 


 

Załącznik:

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, tj. otrzymania potwierdzenia przyjęcia Państwa zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (tj. Sprzedającego) o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (adresy podano w treści Regulaminu). Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony do powierdzenia zamówienia formularz odstąpienia od umowy, lecz nie jest to konieczne.

W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od Państwa płatności zwracamy Państwu nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia.

Jeśli zamówione wydawnictwo zostało Państwu wysłane, zanim Państwo odstąpili od umowy, to zwrot płatności nastąpi natychmiast po otrzymaniu przez nas z powrotem w/w wydawnictwa. Państwo zaś są zobowiązani do jego zwrotu w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przelewem na podany numer konta albo przekazem pocztowym. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl