Language / Język

Recommended products

Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa 2016
Price: 39,00 zł
copy(ies)
Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa 2016

 Książka Elżbiety Smułkowej Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach jest wyborem artykułów publikowanych w różnych periodykach i pracach zbiorowych w latach 2003-2014. Szeroki zakres tematyczny zaprezentowanego materiału pozwala czytelnikowi poznać Człowieka zaangażowanego w sprawy nauki, w życie polityczne (Autorka pełniła funkcję Ambasadora RP na Białorusi w latach 1992-1995) oraz społeczne (część I i II książki). Dopełniają tego obrazu wspomnienia wydarzeń, miejsc, ludzi - piętno historii odciśnięte na biografii Autorki (część III książki).

 Elżbieta Smułkowa podejmuje ważne tematy z zakresu języka, historii, polityki na pograniczach przez Nią eksplorowanych. Interdyscyplinarny charakter prac wynika z ukształtowanej na drodze doświadczeń badawczych autodefinicji, którą sama określa jako ‘socjolingwistyczną’:

 „choć nie w ścisłym, klasycznym rozumieniu socjolingwistyki. Przede wszystkim szukam w języku przejawów ludzkiego życia, jeżeli można to tak określić. Tego, jak język przejawia się wśród ludzi, przede wszystkim tych z pogranicza, którzy od zarania stykają się z wielojęzycznością, z różnymi realizacjami języka i wśród których na przykład język domowy jest inny niż oficjalny, urzędowy, szkolny, telewizyjny itp.”                                                                                                                                                             (Zamiast wstępu, s. 18)

 

Availability:
in stock
Dispatched within:
10 days
Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski's research, edited by Karolina Bielenin-Lenczowska
Price: 38,00 zł
copy(ies)
Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski's research, edited by Karolina Bielenin-Lenczowska

    A collection of ethnographic studies from the Macedonian region of Poreče, following in the footsteps of the research project undertaken in the 1930s by Józef Obrębski – a pupil of Bronisław Malinowski and one of the pioneers of Polish social science. Drawing on the findings of Obrębski and their own fieldwork, the authors track continuities in the changing social landscape of present-day rural Macedonia.

    W tomie zebrano etnograficzne studia poświęcone macedońskiemu Poreču – regionowi, w którym w latach 30. XX wieku swoje pierwsze szlify zdobywał Józef Obrębski, uczeń Bronisława Malinowskiego i jeden z pionierów polskich nauk społecznych. Na podstawie doświadczeń J. Obrębskiego i wyników własnych badań terenowych autorzy ukazują przemiany w życiu współczesnej macedońskiej wsi, ale także elementy, które się im oparły.

 

 

Availability:
in stock
Dispatched within:
10 days
Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje
Price: 32,00 zł
copy(ies)
Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje

 „W niniejszej pracy postaramy się przybliżyć najważniejsze elementy złożonego zjawiska, jakim są Bałkany: przedstawimy bardzo krótko poszczególne etnosy bałkańskie, kładąc nacisk na politykę językową, ale odnosząc się również w zarycie do relewantnych dla danych problemów momentów historycznych, sprzyjających wytworzeniu się wspólnoty historycznej, językowej i kulturowo-mentalnej. [...] Książka ta jest pomyślana zarówno jako praca naukowa sensu stricte, jak i jako wstęp do bałkanologii jako nauki filologicznej. Stanowić ma kompendium najbardziej podstawowej wiedzy bałkanologa” (Od Autorek).

Availability:
in stock
Dispatched within:
10 days
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej
Price: 43,00 zł
copy(ies)
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej

 Czwarty tom z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości to zbiór tekstów podejmujących temat wartości indywidualnych i grupowych w ujęciu interdyscyplinarnym. „W centrum uwagi znalazły się wartości tworzące rdzeń kultury Słowiańszczyzny XX-XXI wieku [...]. Jądro to mimo pozornej i złudnej nienaruszalności ulega jednak przekształceniom i różnorodnym modyfikacjom pod wpływem zmian zachodzących w życiu społecznym. Dlatego też refleksja nad jego formowaniem się i ewaluowaniem prowadzona w wymiarze ponadnarodowym istotnie dopełnia dyskusję o obliczach Słowiańszczyzny i – szerzej – Europy” ( z Wprowadzenia).

Availability:
in stock
Dispatched within:
10 days
Pogranicze wschodnie i zachodnie, redakcja naukowa Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska i Anna Zielińska
Price: 38,00 zł
copy(ies)
Pogranicze wschodnie i zachodnie, redakcja naukowa Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska i Anna Zielińska

 „Celem tomu Pogranicze wschodnie i zachodnie jest przedstawienie zarówno interdyscyplinarnych, jak i transdyscyplinarnych, transnarodowych oraz transetnicznych badań nad społecznościami i kulturą pograniczy Polski: wschodniego (białorusko-litewsko-polskiego i polsko-ukraińskiego) oraz zachodniego (niemiecko-polskiego, a w wyniku przesiedleń pojałtańskich również niemiecko-polsko-cygańskiego/łemkowskiego/tatarskiego/ukraińskiego), a także wprowadzenie polskich badań slawistycznych w nurt slawistyki światowej” (z Wprowadzenia).

Availability:
in stock
Dispatched within:
10 days
Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych
Price: 25,00 zł
copy(ies)
Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych

    Książka Piotra Szenajcha to rezultat poszukiwania nowatorskiej metodologii badania oraz analizy tak trudnego tematu, jakim jest problem nieuleczalnej choroby i umierania. „Ta praca [pisze Autor] miała dotyczyć wyłącznie filmów, dramatów i powieści - narracyjnych, fabularnych przedstawień choroby i umierania [...] formułowałem kolejne hipotezy i pomysły interpretacyjne, by wreszcie stwierdzić, że pisanie tylko o fabularnych przedstawieniach byłoby błędem. Wokół śmierci wytworzył się bowiem współcześnie intensywny, wielopoziomowy dyskurs. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że logiczną konsekwencją podjęcia tematu umierania jest przyjrzenie się temu zjawisku bez pośrednictwa publicznego dyskursu - zbadania biograficznego doświadczenia umierających” (ze Wstępu).

Availability:
in stock
Dispatched within:
10 days
Semantyka a konfrontacja językowa : 5, pod redakcją Danuty Roszko i Joanny Satoły-Staśkowiak
Price: 30,00 zł
copy(ies)
Semantyka a konfrontacja językowa : 5, pod redakcją Danuty Roszko i Joanny Satoły-Staśkowiak

    Praca zbiorowa będąca okolicznościowym wydaniem dedykowanym prof. dr hab. Violetcie Koseskiej-Toszewej z okazji czterdziestopięciolecia pracy naukowej. "Prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, zaliczanym do grona najwybitniejszych slawistów. Jej imponujący dorobek naukowy pozostaje nieustannym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń językoznawców” (s.14)                        

   W tomie podejmowane są „kluczowe problemy współczesnego językoznawstwa teoretycznego i stosowanego. Autorzy 29 […] artykułów dogłębnie analizują zagadnienia ważne dla takich dziedzin, jak semantyka, badania korpusowe, kognitywistyka, leksykologia i leksykografia. Wyniki badań przedstawiają na materiale językowym polskim, słowiańskim, bałtyckim, germańskim i romańskim” (s. 7). Zawartość tomu…

 

Availability:
in stock
Dispatched within:
10 days

Co-published volumes

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

read more »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

read more »

Basket

products: 0

value: 0,00 zł

go to cart »

Log in

Price list

Currency

Statistics

Products stats:
256
Categories stats:
30
New products stats:
0
On sale:
0
Shop is in view mode
Sklep internetowy Shoper.pl