Język / Language

Polecane pozycje

Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim, t. 1; Wojciech Sosnowski, Anna Kisiel, Violetta Koseska-Toszewa
Cena: 29,00 zł
egz.
Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim, t. 1; Wojciech Sosnowski, Anna Kisiel, Violetta Koseska-Toszewa

Niniejszy „Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim” jest pierwszym polskim leksykonem, prezentującym odpowiedniości semantyczne w trzech największych językach słowiańskich, z grupy zachodniej (polski), południowej (bułgarski) i wschodniej (rosyjski). Leksykon uwzględnia najnowsze zjawiska i dziedziny życia społecznego. Jego zaletą jest to, że poza leksyką ogólną znalazły się w nim też neologizmy, wyrazy trudne i częstokroć nieposiadające pełnej ekwiwalencji, a odzwierciedlające kulturę danego narodu (realogizmy). Słownik opatrzony jest najnowszej generacji klasyfikatorami semantycznymi i składniowymi, będącymi wynikiem wieloletniej pracy polskich slawistów w dziedzinie aspektologii i semantyki. Innowacyjność dzieła polega na możliwości dołączania dowolnej liczby leksykonów innych języków (nie tylko słowiańskich). Ze względu na zastosowane nowoczesne rozwiązania metodologiczne niniejsza publikacja może stanowić podstawę innych współczesnych prac leksykograficznych.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 1, Dusza w oczach świata, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016
Cena: 39,00 zł
egz.
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 1, Dusza w oczach świata, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016

     „Dwutomowa monografia […] otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania tego pojęcia w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało na przestrzeni wieków. […] Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty nad fenomenem duszy było stworzenie wspólnej platformy badawczej, na której zaprezentowane zostaną stanowiska przedstawicieli różnych środowisk ze sfery nauk humanistycznych” (Wstęp, t. I, s. 7).

     „Artykuły zawarte w podzielonym na trzy części tomie pierwszym są atrakcyjne ze względu na swoją różnorodność, sięganie po tematy z przeszłości i ze współczesności. Problematyka związana z duszą przyciągnęła autorów z wielu krajów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Dlatego też monografia ta powinna zainteresować szerokie grono różnorodnych czytelników” (z recenzji prof. dr hab. Anny Tyrpy, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk).

     „Polem szczególnych predylekcji i dociekliwości poznawczych, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, pozostają wciąż aktualne próby odpowiedzi na pytania o to: czym jest dusza; jaka jest jej natura; czy jest nieśmiertelna; czy wolno o niej mówić, pisać i jak to robić; jak możemy ją poznać, zobaczyć itp., a także wszelkie wyobrażenia o duszy (w języku i w tekstach kultury), ontologiczny wymiar relacji duszy i ciała. Nierozerwalnie związana z ludzką duchowością jest refleksja antropologiczna: człowiek, poznając otaczający świat, poznaje samego siebie. To ważny wątek w tej debacie” (z recenzji dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

 

 Aby zapoznać się ze spisem treści, kliknij w link tytułu publikacji

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 2, Świat oczyma duszy, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016
Cena: 37,00 zł
egz.
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 2, Świat oczyma duszy, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016

    „Dwutomowa monografia […] otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania tego pojęcia w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało na przestrzeni wieków. […] Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty nad fenomenem duszy było stworzenie wspólnej platformy badawczej, na której zaprezentowane zostaną stanowiska przedstawicieli różnych środowisk ze sfery nauk humanistycznych” (Wstęp, t. I, s. 7).

    „Lektura zawartych w tym tomie narracji, dotyczących natury i kondycji duszy, pochodzących z odległych od siebie obszarów kulturowych i epok, skłania do refleksji nad uniwersalnymi podstawami konceptualizacji duszy, wynikającymi z naturalnej potrzeby wiary w sens ludzkiej egzystencji, której nie kończy śmierć fizyczna. Wprawdzie twórczość artystyczna w sposób nie budzący wątpliwości ujawniła obecność duszy we wszystkich formach kreacji, niemniej jednak temat został zaledwie zarysowany i wymaga podjęcia dalszych badań, które – jak mam nadzieję – będą kontynuowane podczas kolejnych konferencji”  (Wstęp, t. II, s. 9).

    „Polem szczególnych predylekcji i dociekliwości poznawczych, w dziedzinie nauk humanistycznych
i społecznych, pozostają wciąż aktualne próby odpowiedzi na pytania o to: czym jest dusza; jaka jest jej natura; czy jest nieśmiertelna; czy wolno o niej mówić, pisać i jak to robić; jak możemy ją poznać, zobaczyć itp., a także wszelkie wyobrażenia o duszy (w języku i w tekstach kultury), ontologiczny wymiar relacji duszy i ciała. Nierozerwalnie związana z ludzką duchowością jest refleksja antropologiczna: człowiek, poznając otaczający świat, poznaje samego siebie. To ważny wątek w tej debacie” (z recenzji dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

 

 Aby zapoznać się ze spisem treści, kliknij w link tytułu publikacji

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego i Joanny Roszak
Cena: 27,00 zł
egz.
Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego i Joanny Roszak

      „Na Lubelszczyźnie słowem-kluczem staje się graniczność: znajdujemy się tuż przy Białorusi i Ukrainie, między Wisłą a Bugiem; różnorodność tego obszaru (m.in. wpisane w jego krajobraz cerkwie, synagogi, ślady Ormian i Tatarów) wpływa na wielość podejmowanych w opracowaniu tematów”  [Myślenie obszarem. Wstęp, s. 7].

      „Autorzy tekstów zamieszczonych w opracowaniu monograficznym, które oddajemy do rąk Czytelników, z jednej strony doskonale wpasowują się w ideę podkreślania odmienności kulturowej Lubelszczyzny na mapie Polski, z drugiej zaś traktują kulturę jako konkurencyjną przewagę, stanowiącą istotną wartość dodaną, nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale także ze strony rynku oferentów. Jej rekonstruowanie i podtrzymywanie warto wspierać w racjonalnym i uporządkowanym systemie, o czym wspominają autorzy jednego z rozdziałów” [Myślenie obszarem. Wstęp, s. 8].

Aby zapoznać się ze spisem treści kliknij w link tytułu publikacji

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak
Cena: 10,50 zł
szt.
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak

     Książka wpisuje się w nurt licznych opracowań o Aleksandrze Wielkim – jednym z najsłynniejszych władców i strategów wojennych w historii świata.   "Przegląd wybranych pozycji z bogatego piśmiennictwa o Aleksandrze Wielkim dokumentuje przemiany, jakim podlegał jego obraz na przestrzeni wieków - od dzieł pisarzy antycznych, przez utwory Słowiańszczyzny prawosławnej z okresu średniowiecza i wieku XIX, po współczesną macedońską twórczość literacką" (Zakończenie, s. 139).

      "Niniejsza praca jest próbą rekonstrukcji mitu Aleksandra Wielkiego w piśmiennictwie obszaru bułgarsko-macedońskiego wieku XIX wieku i macedońskiego w XX stuleciu, wpływu tego mitu na kształtowanie się i rozwój macedońskiej idei narodowej. zamierzeniem moim jest ukazanie, w jaki sposób kolejne epoki odeszły od wizerunku Aleksandra Wielkiego, pozostawionego nam przez antycznych twórców i wskazanie, jakim przemianom podlegał w pewnych momentach historii starożytny bohater w Słowiańszczyźnie, a na ziemiach macedońskich w szczególności" (Wstęp, s. 11).

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska
Cena: 10,50 zł
szt.
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska

  Jest to pierwsza tak obszerna analiza porównawcza procesu mitologizacji obrazu Lwowa w literaturze polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej drugiej połowy XX wieku. Nowością jest już sam fakt uwzględnienia w jednej pracy utworów powstałych w tych trzech językach oraz ich wzajemnych powiązań i odniesień. "Zastosowane w kolejnych trzech rozdziałach pracy główne kategorie (pamięć, obraz Innego, mit) wywodzą się z nauk społecznych – socjologii i antropologii, jednak już pewien czas temu zyskały znaczący wpływ na badania literackie" (Wprowadzenie, str. 7).

"Moim celem będzie wychwycenie ogólnych tendencji mówienia o Lwowie i tworzenia lub odtwarzania jego mitu, który wydaje się mieć trzy postaci [...]. Analizie poddane zostaną nie tyle konkretne teksty literackie, ile ich pewne aspekty, dotyczące problemów odzwierciedlania najważniejszych sposobów pamiętania i mówienia o Lwowie" (Wprowadzenie, s. 7).

Decyduję się na zestawienie w ramach jednej pracy tekstów niewspółmiernych pod względem wartości literackiej, od eseju osobistego do gazetowego felietonu, ponieważ moim celem jest przede wszystkim badanie wzorców pamięci i świadomości, odzwierciedlonych w literaturze oraz zachodzących między tekstami interakcji. Takie właśnie usytuowanie utworów [...] pozwala z większą ostrością zaprezentować najważniejsze w mówieniu o Lwowie utarte przekonania, schematy myślowe oraz sposoby ich przełamywania" (Zakres materiału: dlaczego esej, s. 10).

 Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska
Cena: 39,00 zł
egz.
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska

  "Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego spojrzenia na tzw. nowe dialekty mieszane na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych" (Z recenzji prof. Bogdana Walczaka)

 "Prowadząc badania w różnych miejscach województwa lubuskiego, zorientowałam się, że różnorodność kultur, języków i identyfikacji wciąż tutaj istnieje. Region jest zamieszkany w dużym stopniu przez dwujęzyczne osoby i grupy. Zachodzą tu typowe dla bilingwizmu procesy społeczne i językowe. Aktywne jest wciąż mówienie nie tylko różnymi językami, ale także gwarami. W tym kontekście zastanowiła mnie często wyrażana opinia, że w regionie lubuskim nie ma już żadnych gwar oraz, że tu się mówi najczystszą polszczyzną. (...) Książka wyrosła z mojego zdziwienia, że opinia mieszkańców regionu może tak bardzo odbiegać od rzeczywistości (ze Wstępu, ss. 11-12).

 

 

Więcej o książce: kliknij w link tytułu

 

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

czytaj całość »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

czytaj całość »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produktów:
239
Kategorii:
30
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl